Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

І. Терминология

1. „Потребител“ е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн уебстраницата sansiro-bg.com
2. „Поръчка“ е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща
3. „Услуги“ са всички действия, осъществявани от „Бикострой“ ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.
4. „Електронен магазин” – настоящият уеб магазин sansiro-bg.com , който предлага чрез електронна търговия козметични продукти.

ІІ. Собственик

1. Съгласно ЗЗП ви предоставяме следната информация:
1.1. Собственик на електронния магазин фирма „Бикострой“ ООД, гр. Пловдив, бул. Иван Вазов 17, sansiro-bg.com
1.2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.
1.3. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт в български левове. Всички цени, посочени в този сайт, са с включен ДДС и не включват цена за доставка.  Цените за доставка са посочени отделно и представляват сумата за доставка на конкретната куриерска фирма.
1.4. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

2. В съдържанието на електронния магазин sansiro-bg.com са използвани запазените знаци и марки, снимки на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта са собственост на „Бикострой“ ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.

3. Идентифициране на потребителя и неговите действия при ползването на електронния магазин sansiro-bg.com става чрез неговия IP адрес.

ІІІ. Регистрация и пазаруване

1. Пазаруването в електронния магазин sansiro-bg.com се извършва по няколко начина
1.1 Регистрация на потребителя чрез създаване на потребителски профил. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчани продукти, имена на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия
1.2 Пазаруване без регистрация.
1.3 Поръчка, направена по телефона. Информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, телефон за връзка и адрес за доставка. За поръчки по телефона е единствено възможен метод на заплащане на стоките чрез наложен платеж.

ІV. Права и задължения на двете страни

1. Успешно регистрираният потребител, както и този, който прави поръчка по телефона или поръчка чрез сайта на електронния магазин sansiro-bg.com получава правото да поръчва предлаганите продукти и услуги или да ги отказва или рекламира по надлежния ред.

2. Потребителят има право:
2.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от електронния магазин sansiro-bg.com по реда и условията, посочени в него.
2.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.
2.3. На доставка на заявения продукт/и или услуга, която да се извърши на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

3. Потребителят е длъжен:
3.1. Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания в настоящите „Общи условия” ред.
3.2. Да уведомява незабавно  „Бикострой“ ООД и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
3.3. Да не извършва злоумишлени действия.

4. Електронният магазин sansiro-bg.com има право:
4.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.
4.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай sansiro-bg.com не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.
4.3. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
4.4. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра, на който е разположен  sansiro-bg.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на „Бикострой“ ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;
4.5. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.

5. Електронният магазин sansiro-bg.com:
5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
5.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите.
5.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на електронния магазин sansiro-bg.com.
5.4. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.
5.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин sansiro-bg.com
5.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

V. Други

1. Вие се съгласявате да получавате търговски съобщения по електронна поща